Novec™ 1230

Revoluční náplň pro stabilní hasicí zařízení.
Jedná se první ekologicky udržitelné chemické hasivo.

assets/frontend/img/novec/poster.jpg

Co je kapalina Novec 1230?

Hasicí kapalina 3M™ Novec™ 1230 je čisté hasivo nové generace, které bylo vyrobeno tak, aby vyhovovalo průmyslovým požadavkům na účinnost a současně nepředstavovalo nebezpečí pro lidi ani zátěž pro životní prostředí. Díky tomu je kapalina Novec 1230 ideální alternativou pro ekologicky neudržitelné hasicí technologie. Může být použita v celé škále aplikací k ochraně prostor, důležitých zařízení a především lidí. Hasivo Novec 1230 se už osvědčilo v bezpočtu aplikací, od knihoven po letadla a od datových center po muzea.

Proč zvolit hasicí kapalinu 3M™ Novec™ 1230

Bezpečná pro životní prostředí

Bezpečná pro životní prostředí

Hasicí kapalina 3M™ Novec™ 1230 je k životnímu prostředí šetrnější než jakýkoli jiný dnes dostupný čistý chemický produkt s potenciálem ke ztenčování ozonové vrstvy 0, potenciálem ke globálnímu oteplování 1 a dobou existence v atmosféře pouze 5 dnů.

V roce 2014 Evropský parlament odsouhlasil podporu návrhu Evropské komise snížit do roku 2030 používání fluoruhlovodíků (HFC) o 79 % pod průměr let 2009–2012. Dopady tohoto nařízení EU na trh s hasivy jsou následující:

 • HFC-227ea, HFC-125 a HFC-236fa se týká omezování HFC v rámci zmíněného nařízení.
 • HFC-23 (FE-13™) se od 1. ledna 2016 nesmí objevit na trhu.
 • Hasicí kapaliny 3M™ Novec™ 1230 se však toto nařízení EU vůbec netýká.
Stáhnout Brožuru
Bezpečná pro lidi

Bezpečná pro lidi

Hasicí kapalina 3M™ Novec™ 1230 má nízkou akutní toxicitu a zároveň vysokou účinnost hašení. Je ideální pro pracoviště, kde se personál v případě spuštění hasicího systému může dostat do kontaktu s hasicí látkou. Mimořádná bezpečnost tohoto hasiva vyplývá z toho, že jeho užitná koncentrace je výrazně nižší, než jeho NOAEL (nejvyšší dávka neboli expoziční koncentrace látky, při které není pozorován žádný statisticky významný nepříznivý účinek na organismus). Inertní plyny a chemicky čisté alternativy se z hlediska bezpečnosti zdaleka nepřibližují k hodnotám, které vykazuje hasicí kapalina 3M™ Novec™ 1230. A CO2 má 0% míru bezpečnosti, takže není možné ho používat v uzavřených prostorách, kde se pohybují lidé. Hasicí kapalina 3M™ Novec™ 1230 má takové vlastnosti, díky kterým uhasí oheň ještě předtím, než by její koncentrace dosáhla úrovně, která by mohla mít negativní dopad na lidi.

Video
Záruka 3M™ Blue Sky℠ Warranty

Záruka 3M™ Blue Sky℠ Warranty

Společnost 3M má takovou jistotu, že hasicí kapalina 3M™ Novec™ 1230 bude i do daleké budoucnosti splňovat ekologické a bezpečnostní standardy, že v tomto oboru jako první nabízíme celosvětovou záruku proti ztrátám vzniklým regulačními opatřeními: 3M™ Blue Sky℠ Warranty. Pokud dojde k zákazu či omezení použití hasicí kapaliny 3M™ Novec™ 1230 kvůli potenciálu poškozovat ozonovou vrstvu (ODP) nebo potenciál ke globálnímu oteplování (GWP), společnost 3M vrátí zákazníkovi pořizovací cenu kapaliny Novec 1230. I když je použití HFC k protipožární ochraně v současnosti povoleno, sílí obavy, že v budoucnosti se to změní. Záruka 3M™ Blue Sky℠ je určena ke snížení investičního rizika spojeného s instalací hasicích prostředků.

Prostorově nenáročná protipožární ochrana

Prostorově nenáročná protipožární ochrana

Hasicí kapalina 3M™ Novec™ 1230 nabízí výraznou úsporu místa ve srovnání s hasicími systémy s alternativními čistými hasivy. Vyžaduje přibližně stejný počet lahví jako konvenční halonová hasiva a mnohem méně lahví než inertní plyny nebo systémy s CO2. Prostor ve většině případů znamená peníze – ušetřit místo znamená mít více prostoru pro něco jiného. Zlepšená flexibilita instalace vede k minimálním prostojům a maximalizuje funkční podlahovou plochu. Při pokojové teplotě je Novec 1230 v kapalném skupenství a je skladován při nízkém tlaku, takže manipulace s touto hasicí kapalinou a plnění hasicích systémů je značně usnadněno. Opětovné naplnění lahví je možné provést bez převážení na místě, což pro vás znamená úsporu času a nepřerušenou ochranu vašich investic.

Video
Rychlost hašení

Rychlost hašení

Hasicí kapalina 3M™ Novec™ 1230 díky svým vlastnostem dokáže kontrolovat a uhasit požár v první fázi, to znamená ještě předtím, než dojde k intenzivnímu hoření a oheň se rozšíří. Automatické hasicí systémy, které využívají chemická hasiva, jako je kapalina Novec 1230, hasí s větší rychlostí než systémy s inertními plyny. Novec dosáhne potřebné koncentrace v celém prostoru za pouhých 10 vteřin. Jakýkoliv požár je uhašen do 30 vteřin. V případě inertních plynů je doba vypouštění hasiva až 120 vteřin. Díky velmi nízké teplotě, při které se hasivo Novec 1230 mění v plyn, společně s jeho vyšším tlakem v plynném stavu, se hasivo vypařuje více než 50krát rychleji než voda. Hasivo Novec 1230 hasí oheň za méně než polovinu doby ve srovnání s CO2.

Video
Nákladová efektivita

Nákladová efektivita

Zvažovali jste celkové náklady na pořízení a provoz svého hasicího systému? Náklady na hasivo jsou jen jednou položkou v celkových nákladech, které byste při výběru hasicího systému měli brát v úvahu. Jelikož hasivo 3M™ Novec™ 1230 se uchovává v kapalném stavu, přispívá to k efektivnímu využití prostoru a napomáhá to k maximalizaci funkční podlahové plochy, čímž se šetří náklady. Ve srovnání s alternativami vyžaduje Novec 1230 výrazně méně lahví. Opětovné naplnění lahví hasivem Novec 1230 je možné provést bez převážení na místě, což pro vás znamená úsporu nákladů na transport lahví. Náklady na prostoje v případě požáru nebo náhodného spuštění hasicího systému mohou být významné. Vodní pára poškozuje elektronická zařízení a materiály, což vede k prostojům, ztrátám a vysokým nákladům. Vysokotlaké hasicí systémy mohou způsobit poškození pevných disků, což vede k prostojům, ztrátám a vysokým nákladům. Hasicí kapalina Novec 1230 nepoškozuje elektroniku, elektronická média ani jemnou mechaniku.

Šetrná protipožární ochrana

Šetrná protipožární ochrana

Kapalina Novec 1230 je nekorozivní a nereaguje s papírem, plátnem ani s jinými podobnými metriály, takže vaše nejcennější investice jsou ochráněny. Nepoškozuje elektroniku, elektronická média ani jemnou mechaniku. Hasicí kapalina 3M™ Novec™ 1230 díky svým vlastnostem dokáže uhasit požár rychle, obvykle během 30 vteřin, to znamená ještě předtím, než dojde k intenzivnímu hoření. Jelikož toto hasivo je elektricky nevodivé, není nutné vypínat elektrická zařízení, takže komunikační prostředky dál fungují. Kapalina Novec 1230 se používá k ochraně cenností, jako jsou vzácné tisky, papírové dokumenty, archivní filmy a videa, starožitnosti a umělecká díla. Nepoškozuje barvy, inkoust, pastely ani barviva používaná v malířství a v muzeích. Nepoškozuje tkaniny, kůži ani jiné materiály.

Video

Kde hasicí kapalinu 3M™ Novec™ 1230 používat?

Protipožární ochrana v komerčních a průmyslových budovách

Protipožární ochrana v komerčních a průmyslových budovách

Konvenční vodní, pěnová a prášková hasiva mohou představovat riziko pro zařízení i osoby. Hasicí kapalina 3M™ Novec™ 1230 chrání vaše zařízení a objekty před ohněm a současně je bezpečná pro váš personál.

 • Je to čisté hasivo nové generace, které chrání vaše investice.
 • Oheň uhasí během 30 vteřin – dříve než se stačí rozšířit. Díky svým vlastnostem uhasí oheň ještě předtím, než její koncentrace dosáhne úrovně, která by mohla mít negativní dopad na lidi.
 • Nepoškozuje elektroniku, elektronická média ani jemnou mechaniku.
 • U CO2 a mnoha konvenčních alternativ, jako jsou inertní plyny, množství čistého hasiva potřebného k uhašení požáru dosahuje úrovně, která je pro lidi škodlivá, nebo dokonce smrtelná.
Protipožární ochrana v muzeích a archivech

Protipožární ochrana v muzeích a archivech

Rozstřikovače, vodní mlha a prášková hasiva mohou být pro křehká a nenahraditelná umělecká díla, exponáty či archiválie stejně ničivá jako oheň. Hasicí kapalina 3M™ Novec™ 1230 je revolučním řešením pro ochranu vašich největších cenností.

 • Toto pokrokové čisté hasivo se používá k ochraně cenností, jako jsou vzácné tisky, papírové dokumenty, archivní filmy a videa, starožitnosti a umělecká díla. Nepoškozuje barvy, inkoust, pastely ani barviva. Vůbec nepoškozuje tkaniny, kůži ani jiné materiály.
 • Oheň uhasí během 30 vteřin – dříve než se stačí rozšířit a napáchat škody.
 • Použití alternativních hasiv, jako jsou inertní plyny, daleko větší dopad na využití prostoru než systém s hasivem 3M™ Novec™ 1230. Ve srovnání s inertními plyny vyžaduje menší objem kapaliny k ochraně daného prostoru, a proto je systém méně nápadný.
Protipožární ochrana v datových centrech a serverovnách

Protipožární ochrana v datových centrech a serverovnách

I malý požár v klíčovém místě může vést ke katastrofálním ztrátám, protože přeruší důležité operace a zničí nákladná zařízení. Hasicí kapalina 3M™ Novec™ 1230 je ideální pro serverovny a datová centra.

 • Jedná se o vysoce účinné hasivo, které dokáže uhasit požár rychle, obvykle během 30 vteřin, tedy ještě předtím, než dojde k intenzivnímu hoření.
 • Jelikož toto hasivo je elektricky nevodivé, není nutné vypínat elektrická zařízení, takže komunikační prostředky dál fungují. Nepoškozuje elektroniku, elektronická média ani jemnou mechaniku.
 • Použití alternativních hasiv, jako jsou inertní plyny, daleko větší dopad na využití prostoru než systém s hasivem 3M™ Novec™ 1230. Ve srovnání s inertními plyny vyžaduje menší objem kapaliny k ochraně daného prostoru, a proto je systém méně nápadný.
 • Ve srovnání s alternativními hasivy je opětovné plnění mnohem snazší.
Požární ochrana v letectví a ozbrojených silách

Požární ochrana v letectví a ozbrojených silách

Hasicí kapalina 3M™ Novec™ 1230 je elektricky nevodivá a ideální pro pokročilé hasicí systémy, na které se moderní ozbrojené síly a letecká odvětví mohou spolehnout.

 • U CO2 a mnoha konvenčních alternativ, jako jsou inertní plyny, množství čistého hasiva potřebného k uhašení požáru dosahuje smrtelné úrovně.
 • Je ideální pro klíčové protipožární letecké systémy, palubní systémy, motory, kokpity, prostory pro posádku v obrněných vozidlech a hangáry či jiné letištní plochy.
 • Jelikož toto hasivo je elektricky nevodivé, není nutné vypínat elektrická zařízení, takže komunikační prostředky dál fungují. Nepoškozuje elektroniku, elektronická média ani jemnou mechaniku. Je ideální pro telekomunikační prostory, serverovny a řídící střediska.
 • Při pokojové teplotě je Novec 1230 v kapalném skupenství a je skladován při nízkém tlaku, takže manipulace s touto hasicí kapalinou a plnění hasicích systémů je značně usnadněno. Opětovné naplnění lahví je možné provést bez převážení na místě, což pro vás znamená úsporu času a nepřerušenou ochranu vašich investic.
Požární ochrana v sektoru výroby energie a rozvodných sítí

Požární ochrana v sektoru výroby energie a rozvodných sítí

Stálá dodávka vody, plynu a elektřiny je klíčová. V případě požáru je důležité, aby přerušení dodávek bylo co nejkratší a mělo co nejmenší dopad na průmysl i domácnosti. Hasicí kapalina 3M™ Novec™ 1230 je ideálním hasivem, které tomu může napomoci.

 • Navrženo pro automatické hasicí systémy skříní, rozvoden a transformátoroven do 110 kV. Jelikož toto hasivo je elektricky nevodivé, není nutné vypínat elektrická zařízení, takže komunikační prostředky dál fungují.
 • Elektrická pevnost v kapalném stavu 17,5 kV/mm, v plynném stavu 7 kV/mm.
 • Jedná se vysoce účinné čisté hasivo, které je alternativou pro systémy s vodními sprinklery, práškovým hasivem nebo pěnou, a nepodléhá Montrealskému protokolu.
 • Novec 1230 nabízí větší svobodu pro prostorové uspořádání bez nebezpečí, že by koncentrace hasicích prostředků mohla být příliš vysoká.
 • Vyžaduje přibližně stejný počet lahví jako konvenční halonová hasiva a mnohem méně lahví než inertní plyny nebo systémy s CO2.

Kontakt